ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NATUREST

PET
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NATUREST

1.     Η εταιρία PetInterest (καλούμενη εφεξής PetInterest ή διοργανωτής) διοργανώνει διαγωνισμό στη σελίδα https://www.facebook.com/naturest/ (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος αφορά στην προβολή του Διοργανωτή και έχει ως στόχο να αναδειχθούν δύο νικητές.

2.     Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της PetInterest, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’  βαθμού.

3.     Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει λογαριασμό στο Facebook, να μεταβεί στην ανάρτηση (post) που θα δημιουργηθεί στο προφίλ της σελίδας στο Facebook να κάνει “Like”/”μου αρέσει” και να σχολιάσει ταγκάροντας το όνομα του χρήστη – ενεργό προφίλ στο Facebook με τον οποίο θα μοιραστεί το δώρο.

4.     Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

5.     Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 18/12/2019 14:30 έως 06/01/2020 23:59. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.

6.     Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της PetInterest στις 08/01/2020 και θα αναδείξει 2 (δύο) νικητές. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα από τη σελίδα του διοργανωτή στο Facebook.

7.     Οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα τροφής Naturest για το σκύλο τους και το σκύλο του/της φίλου/φίλης που θα ταγκάρουν. Μαζί θα πάρουν δώρο 4 σακουλάκια λιχουδιές Τailswingers και ένα παιχνίδι ο καθένας.

8.     Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι τις 18/01/2020 23:59 με προσωπικό μήνυμα για να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι τις 18/01/2020, αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση του νικητή αυτού υπεισέρχονται ο πρώτος τη τάξει επιλαχόντας.

9.     Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.

10.  Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα δοθούν στο Διοργανωτή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού (π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, παράδοση του επάθλου). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που δεν κερδίσουν το έπαθλο θα διαγραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των παραπάνω προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τον Διοργανωτή, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από έκαστο νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τον Διοργανωτή για χρήση των προσωπικών του στοιχείων ή της παραλαβής του επάθλου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το Facebook όνομά του στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/wellfed/ κατά την ανακοίνωση των νικητών.

11.  Τα δεδομένα του νικητή φυλάσσονται από τον για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νομίμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση τυχόν ελαττώματος.

12.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Διοργανωτή, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα petinterest.gr

13.  Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

14.  Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

15.  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο. Ο διαγωνισμός διενεργείται υπό την εποπτεία και πλήρη ευθύνη του διοργανωτή και ουδεμία σχέση έχει με την τόπο κοινωνικής δικτύωσης στον οποίο φιλοξενείται (facebook)

16.  Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

17.  Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

18.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.